જો તમે વારંવાર EMI ચૂકવણીમાં વિલંબ કરશો, તો તે તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર નકારાત્મક અસર કરશે.

તમારા ક્રેડિટ કાર્ડની સંપૂર્ણ મર્યાદાનો ઉપયોગ કરવાથી પણ તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન થાય છે.

યોગ્ય ક્રેડિટ મિક્સ ન હોવાને કારણે તમારા CIBIL સ્કોરને પણ અસર થાય છે.

ક્રેડિટ કાર્યકાળ તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને પણ અસર કરે છે.

ક્રેડિટ કાર્યકાળ તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને પણ અસર કરે છે.