ટોચના 5 સ્ટોક આપી શકે છે સારું વળતર. એક્સપર્ટે આપ્યો ટાર્ગેટ, જાણો નામ ઝડપથી.

Anil Kumar

નમસ્તે, અને એક માંગણગી સીઝનમાં આપણનું સ્ટોક માર્કેટમાં નિવેશ કરનારા નિવેષકો મોટી વૃદ્ધિ અને પતનોનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ મિત્રો, આ બીચમાં, આજે આમે આ લેખમાં તમને તોપ 5 સ્ટોક વિશે કહીશું, જેમણે વિશેષજ્ઞો પ્રશંસા આપ્યો છે અને આ સ્ટોક પર લક્ષ્યો પણ આપ્યા છે. તેથી, મિત્રો, ફરી વધુ બિન સમય નાખ્યું છે તો ચાલો આવો આવો લેતા છો.

મિત્રો, આપણે તમને જણાવીશું કે આ યાદીમાં પ્રથમ સ્ટોકનું નામ TVS મોટર્સ છે, મિત્રો, આ સ્ટોક પર બ્રોકરેજ ફર્મે Rs 2100 નું લક્ષ્ય તૈનાત કર્યું છે. હાલની સમયમાં કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્તિમાં છે અને તારીખ 52 અંશ ઉચ્ચ સ્તર Rs 1,634 અને 52 અંશ નીચો સ્તર Rs 967.55 છે.

આ યાદીમાં બીજું સ્ટોક HDFC બેંકનું નામ છે, બ્રોકરેજ ફર્મે આ સ્ટોક માટે Rs 1800 નું લક્ષ્ય તય કર્યો છે. હાલની સમયમાં કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્તિમાં છે અને 52 અંશ ઉચ્ચ સ્તર Rs 1,757.50 અને 52 અંશ નીચો સ્તર Rs 1,460.25 છે.

આ યાદીમાં મોકલ્યો ત્રીજો સ્ટોક ભારતી એયરટેલનું છે, બ્રોકરેજ ફર્મે આ સ્ટોક માટે Rs 1155 નું લક્ષ્ય તય કર્યો છે. હાલની સમયમાં કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્તિમાં છે અને 52 અંશ ઉચ્ચ સ્તર Rs 960.25 અને 52 અંશ નીચો સ્તર Rs 735.80 છે.

ત્યારે, આ યાદીમાં ચોથો સ્ટોકનું નામ છે SBI લાઇફ, બ્રોકરેજ ફર્મે આ સ્ટોક માટે Rs 1535 નું લક્ષ્ય તય કર્યો છે. હાલની સમયમાં કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્તિમાં છે અને 52 અંશ ઉચ્ચ સ્તર Rs 1393 અને 52 અંશ નીચો સ્તર Rs 1054 છે.

અન્યદુકાન, આ યાદીમાં પાંચમો સ્ટોક છે Jyothy Labs. બ્રોકરેજ ફર્મે આ સ્ટોક માટે Rs 440 નું લક્ષ્ય તય કર્યો છે. હાલની સમયમાં કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્તિમાં છે અને 52 અંશ ઉચ્ચ સ્તર Rs 411.70 અને 52 અંશ નીચો સ્તર Rs 180.15 છે.

પરંતુ, મિત્રો, મને આપેલી તમામ માહિતી ઇન્ટરનેટથી મેળવામાં આવી છે. કોઈ પણ વ્યાપારિક નિવેશ કરવાથી પહેલા, તમારું ખુદનું શોધ કરવું આણ્યું અને માર્કેટ સમાચાર અથવા બીજી સોર્સ પર આધાર રાખી વ્યાપારિક યોજનાઓ બનાવવાનો ન કરો, કારણ સ્ટોક માર્કેટ હંમેશા એક જોખમ ઘટક છે.

Share This Article
Leave a comment